Hàng không tên:

Nếu bạn tìm thấy mã vận đơn của bạn trong file trên
Để được nhận lại bạn phải gửi đầy đủ thông tin hàng hóa như: Mã vận đơn, số kiện, hình ảnh sản phẩm, số lượng.